Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

En man, en kvinna och en bebis

Ordlista

Antibiotika

En antibakteriell substans (som t.ex. penicillin) som används för att behandla genom att döda eller stoppa tillväxten av bakterier i kroppen.

Bronkiolit

En svullnad och ansamling av slem i de minsta luftvägarna i lungorna.

Bronkit

En svullnad av luftrören som leder luft från munnen till lungorna.

Bronkopulmonell dysplasi (BDP)

En lungsjukdom, ofta hos för tidigt födda barn, som leder till försämrad lungfunktion.

Medfödd

Ett medicinskt tillstånd som finns vid födseln.

Medfödd hjärtsjukdom

Ett fel på hjärtat som finns redan då barnet föds.

Smittsam

Infektion som förs över till andra genom direkt eller indirekt kontakt med en infekterad eller sjuk person.

Lunginflammation

En akut lunginfektion där lungvävnaden är svullen vilket resulterar i feber, frossa, hosta, svårighet att andas, trötthet eller bröstsmärta, och där svullnaden oftast orsakas av en bakterie, ett virus eller en svamp.

Prematur/För tidigt född

Ett spädbarn som fötts efter mindre än 37 veckors graviditet.

Respiratoriskt Syncytialt Virus (RSV)

Ett virus som kan infektera lungorna och andra luftvägar, och som är väldigt vanligt under spädbarnstiden och tidig barndom.

Vaccin

En beredning av dödade eller levande mikroorganismer som ges antingen för att producera eller på konstgjord väg öka immuniteten mot en särskild sjukdom.

Virus

Ett mikroskopiskt icke-levande smittämne som har förmågan att föröka sig i levande celler och orsaka olika sjukdomar hos människor, djur och växter.

Väsande andning

Ett visslande ljud som orsakas av svårighet att andas.